ENGLISH LANGAUGE SOON

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejszy dokument określa zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji o Użytkownikach, w tym ich danych osobowych. Polityka Prywatności Serwisu znajdującego się na stronie www.carbon-cnc.eu ("Polityka Prywatności") określa stanowisko w sprawie zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach Serwisu.
 2. Operatorem Serwisu www.carbon-cnc.eu jest firma Look Digital Dariusz Czarnecki z siedzibą w Czachówku przy ul. Głównej 14a zwana dalej "Look Digital".
 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane dla celów handlowych, marketingowych, dopuszczalne jest przetwarzanie danych osobowych, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań w celu realizacji umowy o świadczenie usług pomiędzy Look Digital a Użytkownikiem.
 4. Look Digital dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie i ochrona danych osobowych Użytkowników były dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych. Zapewnia również bezpieczeństwo korzystania z Usług.
 5. Look Digital Dariusz Czarnecki posługuje się przy tym środkami i rozwiązaniami technicznymi służącymi zapobieganiu ingerencji nieuprawnionych osób trzecich w sferę prywatności Użytkowników.
 6. Zbiór danych osobowych przetwarzanych przez firmę Look Digital jako ich Administratora jest dostosowany do przepisów RODO zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

INFORMACJE OSOBISTE GROMADZONE I WYKORZYSTYWANE PRZEZ PLATFORMĘ DOSTĘPNĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ: www.carbon-cnc.eu

 1. Użytkownicy korzystający ze Serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Look Digital Dariusz Czarnecki wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 2. Wszystkie dane Użytkowników gromadzone w ramach Serwisu są przechowywane na serwerach wirtualnych firmy Look Digital wykupionych w profesjonalnych firmach hostingowych.
 3. W odniesieniu do Użytkowników Serwisu gromadzone są dane Użytkowników potrzebne do wystawienia faktury oraz realizacji usługi/zamówienia i są to: imię i nazwisko Użytkownika, adres dostarczenia przesyłki oraz wystawienia faktury, adres email oraz numer telefonu, dla firm dodatkowo są to nazwa firmy, oraz NIP.

IINFORMACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES (tzw. "ciasteczka")

 1. Serwis korzysta z plików cookies i w sposób automatyczny zbiera tylko informacje zawarte w w tych plikach.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika, pliki cookies przeznaczone są do korzystania z Serwisu i zawierają przede wszystkim nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer i czas przechowywania na urządzeniu końcowym
  2. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Użytkowników; analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu Serwisu do panujących trendów
  3. usprawnienia logowania do Serwisu
  4. utrzymania logowania Użytkownika w ramach Platformy Serwisu
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 9. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 11. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 12. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 13. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

LOGI SERWERA

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

ZASADY DOTYCZĄCE OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Look Digital Dariusz Czarnecki z siedzibą w Czachówku przy ul. Głównej 14a. Look Digital przetwarza dane Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Dane osobowe obejmujące: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku firm dodatkowo numer NIP, będą gromadzone i przetwarzane zgodnie z art.6 p.1a RODO jako podstawy prawnej w zakresie:
  1. przyjmowania i realizacji zamówień, wysyłek zamówionych towarów, realizacji płatności oraz realizacji reklamacji
  2. wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
  3. dochodzenia zaległych płatności w ramach windykacji i procesów sądowych
  4. wysyłania informacji handlowych
 3. Dane przechowywane w systemach i bazach danych używanych przez Look Digital są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Każdy z Użytkowników ma prawo wglądu, weryfikacji, modyfikacji, aktualizacji oraz usunięcia danych . Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
 5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozwiązania umowy przez Użytkownika, cofnięcia zgody przez Użytkownika, usunięcia konta przez Użytkownika
 6. Dane osobowe Look Digital może przekazywać następującym osobom trzecim w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego zrealizowanie zakresu z pkt.2 ), mogą to być podmioty takie jak:
  1. firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie
  2. firmy świadczące usługi księgowe
  3. firmy windykacyjne
  4. podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. Prezes U.K.E., Prezes U.O.K. i K., sądy, organy podatkowe - ale tylko, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o podstawę prawną
 7. Dane osobowe są danymi poufnymi i nie zostaną w jakikolwiek sposób ujawnione osobom trzecim innym nią w zakresie pkt 6)
 8. Twoje dane osobowe będą przechowywane dla potrzeb przyjmowania i realizacji zamówień oraz rachunowowści i Urzędu Skarbowego do czasu aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania poprzez cofnięcie wcześniej wyrażonej zgody ale nie krócej niż przez okres 6 lat od końca roku, w którym nastąpiło wykonanie ostatniej umowy sprzedaży, co jest wymogiem ustawy o rachunkowości.

INFORMACJE KOŃCOWE

 1. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie polityki prywatności, prosimy o kontakt: KONTAKT.
 2. W przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych prosimy o nie rejestrowanie się w naszym serwisie lub jeśli konto już zostało założone prosimy o przesłanie takiej informacji drogą elektroniczną: KONTAKT
 3. List dotyczący RODO wysłany do wszystkich użytkowników został opublikowany na stronie Serwisu i można go znaleźć tutaj: Informacja RODO
 4. Dostosowaliśmy Regulamin Serwisu do wymagań RODO, jego pełny tekst można znaleźć tutaj: Regulamin